Všeobecné smluvní podmínky

 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb (dále jen provozovatel):

Martin Řehák,
Plaská 12, 15000 Praha5,
Tel. 736 127 546,
IČ: 87695286.

a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

 • Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
 • Nákupem dárkového poukazu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

 • Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky nebo na internetových stránkách provozovatele http://www.chirelaxovat.cz.
  Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra a vhodné prostory.
 • V případě masírování na místě určeném zákazníkem se dohodne místo a jeho zajištění, možnosti dopravy a další organizační potřeby při potvrzování rezervace.
 • Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
 • Dostaví-li se zákazník max. 30 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.
 • Absence zákazníka: V případě opakované nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 30 minut bude rezervace potvrzena až po zaplacení předem, případně bude hodnota času odečtena z hodnoty poukazu.
 • Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
  • zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
  • zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  • zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy vylučujícími masáž
  • zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
  • zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
 • Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
  • Provozovatel neručí za věci zákazníka odložené v prostorách masážního salonu. Zákazník má možnost si veškeré své věci vzít se sebou do místnosti, kde bude masáž probíhat.
  • Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
   Součástí zdravotního dotazníku je i souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na internetových stránkách provozovatele https://www.chcirelaxovat.cz/cenik. Všechny ceny jsou bez DPH, provozovatel není plátcem DPH.
 • Platba je možná hotově, kartou pomocí přenosného terminálu, dárkovými poukázkami, zaměstnaneckými benefity (např. Sodexo, Benefit+, Up! a Edenred) a případně platbou na firemní účet č. 1028118881/5500. Vždy je nabízen odpovídající doklad o přijaté platbě.

3. Reklamace služeb

 • Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se řeší okamžitě po dokončení služby ústně a pokud není vyřešena, podává se písemně na adresu provozovatele. Prioritou je vše vyřešit v danou chvíli, kdy nárok na reklamaci vznikla. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Poukaz

 • Poukaz lze použít na úhradu příslušné masáže z nabídky provozovatele. Poukaz je možné zakoupit na internetových stránkách salonu http://chcirelaxovat.cz/darek nebo přímo v salonu. Popis jednotlivých masáží najdete na internetových stránkách studia.
 • Poukazy jsou vždy na časový rozsah služby, typ služby si zákazník volí před započetím. Nevyužitý poukaz nelze směnit zpět za hotovost.
 • Dárkový poukaz je platný, pokud neuplynula lhůta jeho použitelnosti.
 • Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí dva kalendářní měsíce od data prodeje, není-li uvedeno jinak. Služby masážního salonu je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu, jenž je uvedena na zadní straně. Lhůtu použitelnosti lze prodloužit po vzájemné dohodě s masážním salonem s přihlédnutím k jeho kapacitám. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že možnost prodloužení lhůty použitelnosti není nároková a masážní salon není povinen tuto lhůtu prodloužit.

5. Závěrečná ustanovení

 • Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 14.4.2014.