Všeobecné smluví podmínky

 

 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb (dále jen provozovatel):

Martin Řehák,

Plaská 12, 15000 Praha5,

Tel. 736 127 546,

IČ: 87695286.

a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

  • Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
  • Nákupem dárkového poukazu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

 • Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky nebo na internetových stránkách provozovatele http://www.chirelaxovat.cz.
  Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra a vhodné prostory.
 • V případě masírování na místě určeném zákazníkem se dohodne místo a jeho zajištění, možnosti dopravy a další organizační potřeby při potvrzování rezervace.
 • Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
 • Dostaví-li se zákazník max. 30 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.
 • Absence zákazníka: V případě opakované nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 30 minut bude rezervace potvrzena až po zaplacení předem, případně bude hodnota času odečtena z hodnoty poukazu.
 • Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
   • zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
   • zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
   • zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy vylučujícími masáž
   • zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
   • zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
  • Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
   • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
   • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
   • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů vylučujících masáž, nebo
   • během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
  • Provozovatel neručí za věci zákazníka odložené v prostorách masážního salonu. Zákazník má možnost si veškeré své věci vzít se sebou do místnosti, kde bude masáž probíhat.
  • Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
   Součástí zdravotního dotazníku je i souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na internetových stránkách provozovatele https://www.chcirelaxovat.cz/cenik. Všechny ceny jsou bez DPH, provozovatel není plátcem DPH.

3. Reklamace služeb

 • Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se řeší okamžitě po dokončení služby ústně a pokud není vyřešena, podává se písemně na adresu provozovatele. Prioritou je vše vyřešit v danou chvíli, kdy nárok na reklamaci vznikla. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Poukaz

  • Poukaz lze použít na úhradu příslušné masáže z nabídky provozovatele. Poukaz je možné zakoupit na internetových stránkách salonu http://chcirelaxovat.cz/darek nebo přímo v salonu. Popis jednotlivých masáží najdete na internetových stránkách studia.
  • Poukazy jsou vždy na časový rozsah služby, typ služby si zákazník volí před započetím. Nevyužitý poukaz nelze směnit zpět za hotovost.
  • Dárkový poukaz je platný, pokud neuplynula lhůta jeho použitelnosti.
  • Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest týdnů od data prodeje. Služby masážního salonu je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu, jenž je uvedena na zadní straně. Lhůtu použitelnosti lze prodloužit po vzájemné dohodě s masážním salonem s přihlédnutím k jeho kapacitám. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že možnost prodloužení lhůty použitelnosti není nároková a masážní salon není povinen tuto lhůtu prodloužit.

5. Závěrečná ustanovení

 • Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 14.4.2014.